“Inhyrning betyder att vård ges i stället för att utebli”

REPLIK DN DEBATT 25/6. Företrädare för bemanningsbranschen: Kvalitetsproblem i vården uppstår vid exempelvis sjukfrånvaro och storhelger. Det är våra företag som löser upp knutarna.

I en debattartikel går sex regionpolitiker till angrepp mot oss som driver bemanningsföretag inom vårdområdet. Debattörerna representerar flera av de regioner som har störst behov av stöttning i kompetensförsörjningen. Vi vill mana till ett tätare samarbete med oss leverantörer för att kunna ge medborgarna den vård de har rätt till. Men vi vill också uppmana dem att närläsa det egna systemet.

Vi, och andra auktoriserade medlemmar inom arbetsgivar- och branschorganisationen Kompetensföretagen, har i många år arbetat inom ramarna för av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) reglerade upphandlingar. Vi levererar mot behoven hos såväl regioner som patienter. Ständigt förbättrad kvalitet, ordning och reda, och kostnadseffektivitet är resultatet. Och vi behövs.

Enligt SKR:s egna siffror motsvarade enbart sjukfrånvaro längre än 30 dagar i regionerna, på hel- eller deltid, cirka 7 200 årsarbetare 2019. Sedan tillkommer till exempel kortare sjukfrånvaro, semester, utbildning, föräldraledighet och byte av arbetsplats. Sjukfrånvaron under pandemiåret 2020 motsvarade cirka 7 500 årsarbetare. Regionerna – liksom de flesta andra arbetsgivare – behöver ta in extern kompetens när de själva misslyckas attrahera specifik personal.

Med frånvaron uppstår kvalitetsproblem i vården som långa vårdköer och svårigheter att över huvud taget få träffa en läkare. Dessutom måste regionerna lyckas med rekryteringar till glesbygden, tillhandahålla specialister där de behövs, och lösa bemanning vid semestertider, helger och storhelger. Dessa knutar löser vi bemanningsföretag. Men regionerna behöver möta oss kring sina behov för att vi på bästa sätt ska uppnå optimal vård, i stället för att oskäligen och oriktigt angripa oss.

Debattörerna drar en parallell mellan minskad tillgänglighet till vård och bemanningsbranschens framväxt. Saker kan ske parallellt utan att de har orsakssamband. Bemanningsbranschen betyder inte att cancersjuka blir utan vård; i många fall betyder inhyrningen att vård ges i stället för att utebli.

Det är också orimligt att påstå att bemanningsföretagen inte tar ansvar för kompetensförsörjningen och att vi har som affärsidé att hålla ned tillgången på personal. Regionerna – liksom de flesta andra arbetsgivare – behöver ta in extern kompetens när de själva misslyckas attrahera specifik personal eller när deras egen av olika anledningar är frånvarande. Här är vi i bemanningsbranschen stolta över hur vi med vår personalstyrka av legitimerad vårdpersonal hjälper regionerna att utföra sitt uppdrag.

I sin kompetensförsörjningsstrategi kommer regionerna att behöva förhålla sig till att vårdpersonalen är rörlig, både inom landet och internationellt. Såväl den nuvarande som den framtida situationen kräver innovativa lösningar som bryter gamla mönster och tar till vara de möjligheter som finns för att klara vårdförsörjningen.

Som leverantörer vill vi bidra till god och säker vård med ordning och reda, utan att tumma på patientsäkerheten. Vi hjälper till genom att personal blir mer rörlig, och därmed tillgänglig där den för tillfället bäst behövs. Bara tillsammans kan vi lösa vårdens utmaningar.